صورت جلسات شورای صنفی

 1. در تاریخ

 2.  در تاریخ

 3.  در تاریخ

 4. در تاریخ

صورتجلسه شورای عمومی - شورای صنفی  کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز

 1.  در تاریخ

 2. در تاریخ

 3. در تاریخ

صورتجلسه کمسیون ها- شورای صنفی  کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز

 1.  در تاریخ

 2. در تاریخ

 3. در تاریخ

صورتجلسه شورای مرکزی -شورای صنفی  کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز

 1.  در تاریخ

 2. در تاریخ

 3. در تاریخ

 4.