نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارایه پیشنهادات و نظرات توسط کارکنان محترم دانشگاه

 شورای صنفی دانشگاه تقاضای جلسه عمومی با رییس دانشگاه و مسئولین محترم دانشگاه دارد

کارکنان محترم  هر نوع پیشنهاد و انتقادی دارند می توانند بصورت کتبی به اعضائ شورای  دانشکده خود و یا جناب آقای  داریوش حسام پور - دانشکده علوم ارسال نمایند- نامه های دسته بندی خواهد شد تا در ارایه بصورت منظم و اولوتبندی خدمت مسئولین دانشگاه ارسال گردد

 

 با تشکر  شورای صنفی دانشگاه شهید چمران اهواز