نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش عملکرد شورای مرکزی

گزارش عملکرد شورای مرکزی

1- مدارک تحصیلی - معدل - دو مدرکی 
2- پیگیری بیمه تکمیلی 
3-جلسه و پیگیری ارتقاء شغلی و مشخص کردن  مسیر شغلی کارکنان دانشگاه  - پایه و سنوات
4-پیگیری 20% و 25% مناطق جنگی 
5- . . . .